Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacante de Consilier clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul

Publicat in Anunţuri la data 2022-11-15 10:05:12

Primăria Comunei Băgaciu, județul Mureş, organizează, în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor OUG nr.80/2022, concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacante de:

Consilier clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Băgaciu. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviul.                   

2. Condiţii de desfăşurare a concursului:
 - Data, ora și locul desfășurării probei scrise : 15 decembrie 2022 ora 10 la sediul Primăriei comunei  Băgaciu, str. V, nr.78, județul Mureș. 
- Interviul se va susține în termen de 5 zile.
     Publicitatea anunţului se va asigura începând cu data de 15 noiembrie 2022 pe site-ul instituţiei Primăriei Comunei Băgaciu precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosare de concurs se depun în perioada 15 noiembrie – 05 decembrie 2022, la sediul Primăriei Comunei Băgaciu, din Băgaciu,str. V, nr.78, judeţul Mureş

3. Condiţii generale: 
Poate participa la concurs, persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 din  Ordonanța de Urgențăa Guvernului nr.57 /2019 privind Codul Administrativ
    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

4. Condiții specifice:
Să fie absolvenți de studii universitare de licență  sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență  sau echivalentă.
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minim 1 an

5. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
    b) curriculum vitae, modelul comun european;
    c) copia actului de identitate;
    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
    e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
    f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    g) cazierul judiciar;
    h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

6.Tematică și Bibliografie:
1. - Constituţia României, republicată
2. - Partea a III-a, Titlul V, Cap. I-IV şi Cap. VIII,  Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
3. -Ordonanţa Guvernului nr. 137 /2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. -Legea nr. 202 /2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. -Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. -Ordonanța Guvernului nr. 27 /2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. - Legea 53 /2003 – Codul Muncii
8. -Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
9. Hotărârea Guvernului nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
10. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

7. Atribuțiile postului

Atribuţiile postului : 
1.Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia; 
2.Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte documentaţiile privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen în conformitate cu prevederile legale; 
3.Efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu, şi/sau a contractului de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea  tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate ;
4. Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale;
 5.Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale; 
6.Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către Primar şi umăreşte respectarea ei; 
7. Întocmeşte, verifică şi avizează foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar;
8. Răspunde de prezenţa la serviciu a angajaţilor şi de pontajele întocmite lunar în această bază; 
9.Eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat, privind vechimea în muncă, privind drepturile salariale brute (salarii de încadrare, sporuri de conducere, salar de merit, spor de vechime etc.);
10.Întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor şi Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare; 
11.Solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite de direcţie şi de către serviciile subordonate Primarului; 
12. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public; 
13. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;
14. Duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului; 
15.Respectă normele şi îndatoririle prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ
16. Asigură întocmirea şi gestionarea fişelor de evaluare a posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din subordine;


Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa la Primariei Comunei Băgaciu, sau la telefon 0265 425714.

Afișat azi, 15 noiembrie 2022, pe site-ul instituţiei Primăriei Comunei Băgaciu precum şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Anunț în format PDF

 

Abonare Ştiri